REGULAMIN KONKURSU

 § 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Konkurs jest organizowany pod nazwą „Konkurs NEWBODY z okazji otwarcia nowego studia treningowego w Jaworznie”, dalej: „Konkurs”.
 2. Organizatorem Konkursu jest NEWBODY, ul. Kościuszki 1A w Krzeszowicach, dalej: „Organizator”.
 3. Niniejszy konkurs jest realizowany wyłącznie w mediach społecznościowych (internecie) w postaci wydarzenia na profilu facebook firmy NEWBODY (http://www.facebook.com/newbodyjaworzno) w dniach 18 września – 6 października 2018 roku.

§ 2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu, dalej: „Uczestnik” może być każda osoba fizyczna, która:
 2. a) jest pełnoletnia.
 3. b) kliknęła „Lubię to” na profilu firmy NEWBODY JAWORZNO.
 4. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest spełnienie wszystkich następujących warunków:
 5. a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.
 6. b) osoba biorąca udział w Konkursie musi udostępnić konkursowy post publicznie na swoim prywatnym profilu facebook.
 7. c) uczestnik Konkursu musi oznaczyć w komentarzu pod postem konkursowym minimum 2 osoby

§ 3 NAGRODY

 1. Nagrodą w Konkursie jest: Jeden pakiet członkowski 12 treningów personalnych EMS. Termin realizacji treningów zostanie ustalony z trenerem personalnym NEWBODY, telefonicznie, mailowo lub podczas pierwszego spotkania. Treningi będą dopasowane do celów i potrzeb, które zwycięzca ustali wraz z trenerem podczas tego samego spotkania.
 2. Zdobywcą nagrody w Konkursie jest Uczestnik, który spełni wszystkie warunki § 2 pkt 2, oraz jego imię i nazwisko zostanie wylosowane w losowaniu. Losowanie odbędzie się podczas otwarcia studia treningowego 06.10.2018.
 3. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na profilu Facebookowym http://www.facebook.com/newbodyjaworzno oraz tablicy wydarzenia.
 4. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
 5. Zdobywca nagrody jest zobligowany do skontaktowania się z NEWBODY, mailowo na kontakt@newbodycentrum.pl, telefonicznie pod numerem 882 167 585 lub osobiście w NEWBODY Centrum Treningu i Rehabilitacji przy ul. Kościuszki 1A w Krzeszowicach, bądź w NEWBODY JAWORZNO ul. Grunwaldzka 121
 6. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, wylosowany Uczestnik powinien skontaktować się z NEWBODY w terminie do 7 dni od dnia opublikowania wyników konkursu, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.
 7. Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę.
 8. Nagrodę należy zacząć realizować najpóźniej 01 listopada 2018 roku.

§ 4 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, które są niezbędne do wręczenia nagrody.
 2. Przystępując do Konkursu, osoba akceptuje niniejszy regulamin i wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu, w związku z wręczeniem nagrody oraz w celach marketingowo-handlowych obejmujących przesyłanie informacji drogą elektroniczną. Administratorem moich danych osobowych jest NEWBODY Katarzyna Żbik, NIP: 5130253251 REGON: 369237331, Krzeszowice, ul. T. Kościuszki nr 1A, 32-065 Krzeszowice. Administrator umożliwia kontakt za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@newbodycentrum.pl, drogą telefoniczną: +48 882 167 585 drogą pocztową: adres jw.

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to głównie zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie internetowej NEWBODY  www.newbodycentrum.pl